MONDAY NIGHT       WEDNESDAY NIGHT     

   _

   THURSDAYS          FRIDAY NIGHT         FRIDAY NIGHT    

__ 

     SATURDAYS            SUNDAYS           COMEDY NIGHT  

__